ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน


ประวัติโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม   ปทุมธานี
ในพระอุปถัมภ์   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
         โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามปทุมธานีตั้งอยู่เลขที่37หมู่ 4  ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา 

 

          โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) (สังกัดเดิมคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2) ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา ตั้งอยู่บริเวณถนนเลียบคลองสิบสาม ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และเป็นโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเทพศิรินทร์

           โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี มีชื่อเดิมว่า โรงเรียนคลองสิบสามวิทยา เกิดขึ้นจากความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่คลองสิบสามและชุมชนใกล้เคียง เพราะในสมัยก่อนที่จะตั้งโรงเรียน นักเรียนในพื้นที่ที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาเดินทางไปเรียนต่อที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งมีระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร มีเส้นทางทุรกันดาร และถนนคลองสิบสามสายกลางยังเป็นดินคันคลองชลประทาน ขณะนั้นนายรุสดี ผลเจริญ ประธานอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี และคณะมีความคิดที่จะให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 โดยจะใช้ที่ดินของมัสยิดอัลฮูดา (อยู่ห่างจากที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน 200 เมตร) แต่ไม่เป็นที่ยินยอม

           ต่อมาได้รับที่ดินจากนายสอิดและนางลอ รื่นสุข ซึ่งมอบให้มัสยิดประชาสัมพันธ์เป็นผู้ดำเนินการจัดการมอบที่ดินจำนวน 48 ไร่ 22 ตารางวา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศาสนาประจำมัสยิดประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างโรงเรียน
วันที่ 25 มีนาคม 2519 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งเป็นโรงเรียน โดยให้ชื่อว่าโรงเรียนคลองสิบสามวิทยา และแต่งตั้งนายวิวัฒน์ พวงมะลิต เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียนรุ่นแรกจำนวน 31 คน ซึ่งในระยะแรกได้ใช้มัสยิดอัลฮูดาเป็นสถานที่และได้ย้ายมาที่ตั้งของโรงเรียนเมื่ออาคารชั่วคราวก่อสร้างเสร็จ และได้รับการช่วยเหลือจากชุมชน โดยเฉพาะพระครูพินิจธัญโสภณ เจ้าอาวาสวัดนิเทศราษฎร์ประดิษฐ์

            ช่วงปีพ.ศ. 2535 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 6 ห้องเรียน มีนักเรียน 181 คน ซึ่งในขณะนั้นได้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาก่อตั้งขึ้นใหม่หลายโรงเรียนและนักเรียนที่จบระดับชั้นประถมศึกษาที่เป็นชาวมุสลิมจะเดินทางไปศึกษาต่อทางศาสนาในภาคใต้โดยไม่ศึกษาสายสามัญ จึงจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาดังกล่าวและพัฒนาโรงเรียน โดยมี ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น นายณรงค์ กาญจนานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ และนายถนอม ผดุงสุทธิ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนคลองสิบสามวิทยา เป็นผู้ดำเนินการ

            วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2535 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนคลองสิบสามวิทยา เป็น โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

            วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เข้าโครงการ“ด้วยรักและห่วงใย”ในพระอุปถัมป์ และพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีเป็นการส่วนพระองค์เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 เป็นการเสด็จเยี่ยมครั้งที่ 1 

             ครั้งที่ 2  วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546  ซึ่งในระยะก่อนการเสด็จพระราชดำเนิน โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงโรงเรียนตามกำลังและสภาพเท่าที่เป็นไปได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหลายฝ่ายมาช่วยลงแรงพัฒนาโรงเรียนเพื่อถวายแด่พระองค์ท่าน เช่น หน่วยบัญชาการกองทัพอากาศ   คณะอาสาสมัครสุขาภิบาลธัญบุรี-ลำไทร  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรือนจำธัญบุรี ตลอดจนศิษย์เก่าคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน และโรงเรียนมัธยมต่าง ๆในจังหวัดปทุมธานี
                ก่อนการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมในแต่ละครั้งได้ทรงพระราชทานไก่พันธุ์เนื้อ   เป็ดพันธุ์ไข่และพันธุ์ผัก  ซึ่งเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์   ให้แก่ทางโรงเรียน  เพื่อจัดทำโครงการอาหารกลางวัน  สำหรับนักเรียนในโรงเรียนเป็นการเริ่มต้นโครงการโดยพระราชทานมาตั้งแต่วันที่  12  ตุลาคม   2537 
                โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม   ปทุมธานี  รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้   ได้รับทราบจากพระราชปรารภที่ทรงมีว่า  “จะไปดูโรงเรียนเขาสักหน่อย  ครูก็มีน้อย  ต้องเข้าไปช่วย  ต้องไปจัดการเองแล้ว”
                ทางคณะครูและผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ  นายสมพงษ์   เลี้ยงเจริญ  อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนในขณะนั้นเป็นผู้ประสานนโยบายตามพระราชดำริมาแต่ต้น  ได้ระดมสรรพกำลังจากฝ่ายต่าง ๆ เข้ามาพัฒนาสภาพโรงเรียนให้มีความสะอาดเรียบร้อยงดงามเหมาะสมกับพระเกียรติยศที่ทรงพระกรุณาแก่โรงเรียนและชาวจังหวัดปทุมธานี  คณะครูอาจารย์ของโรงเรียน ขอรับพระราชดำริมาใส่ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ถวายความจงรักภักดีตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่