วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
สุภาพบุรุษ   สุภาพสตรี    ลูกแม่รำเพย
วิสัยทัศน์ไกล    ใจกว้าง    ร่างสมาร์ท    มารยาทงาม

 
คำขวัญ/ ปรัชญาประจำโรงเรียน
รักศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ 

 
เอกลักษณ์โรงเรียน
หลากหลายวัฒนธรรม  สังคมสมานฉันท์
วิสัยทัศน์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

กลยุทธ์โรงเรียน
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นมาตรฐานสากล
3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในโรงเรียน
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนวัฒนธรรมองค์กร
ยิ้มไหว้    ทักทายกัน   สมานฉันท์   เป็นหนึ่งเดียว
พุทธสุภาษิต
น สิยา โลก วฑฺฒโน
ไม่ควรเป็นคนรกโลก

สีประจำโรงเรียน
เขียว – เหลือง

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกรำเพย