พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดีขึ้นไป
2. ผู้เรียนใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดทำโครงงานเสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน์ร่วมกันกับนักเรียนในโรงเรียน และโรงเรียนเครือข่าย
4. ผู้เรียนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ ผลิตสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่มีประโยชน์อย่างมีคุณภาพ
5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองดีและมีค่านิยมที่พึงประสงค์
6.  ผู้เรียนมีความตระหนักชื่นชมในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีของนานาชาติ
7.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล
8.  โรงเรียนมีครูและบุคลากรมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญในการใช้สื่อนวัตกรรม ICT เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ โดยใช้ระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
9.  โรงเรียนส่งเสริมกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
10.โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
11. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยึดหลักการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
12. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการบริการชุมชน


  

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
2. จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน