กลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์โรงเรียน

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นมาตรฐานสากล
3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในโรงเรียน
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน