ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
สรุปSDQ Word Document ขนาดไฟล์ 21.4 KB 38002
แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียน 64 Word Document ขนาดไฟล์ 384 KB 38002
เอกสารคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 185.1 KB 44182
รายงานการเยี่ยมบ้าน แบบon-line (เทมเพลต) 44234
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 46.99 KB 44215
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 44141
แบบฟอร์มต่างๆ ของระบบ SGS
คู่มือการใช้โปรแกรม SGS-Deb Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 48478
ปกแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา-SGS Word Document ขนาดไฟล์ 38.54 KB 48496
แบบฟอร์มและระเบียบขั้นตอนการขอใช้บริการห้องโสตทัศนศึกษา และห้องประชุมต่างๆ
ระเบียบและขั้นตอนการขอใช้บริการห้องโสตทัศนศึกษา และห้องประชุมต่างๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.7 KB 48409
โครงการจัดการเรียนการสอน
โครงการจัดการเรียนการสอน แบบฟอร์ม Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 48308
โครงการจัดการเรียนการสอน-ตัวอย่าง Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 48603
แบบฟร์อมฎีกาผ้าป่า Word Document ขนาดไฟล์ 154.5 KB 48286
บัญชีรายชื่อนักเรียน
บัญชีรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2|2564 48549
กลุ่มงบประมาณ แผนงานและบุคคล
คู่มือผู้บริหาร ว.10/ 2564 2839
คู่มือครู ว.pa ว.9/2564 2848
แบบเขียนโครงการ (O) (.docx) Word Document ขนาดไฟล์ 68.45 KB 37984
แบบเขียนโครงการ (O) (.pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.33 KB 37983
แบบเขียนโครงการ (P) (.docx) Word Document ขนาดไฟล์ 68.62 KB 37985
แบบเขียนโครงการ (P) (.pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.96 KB 37979
บันทึกข้อความ SAR1_62 Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 48342
บันทึกเอกสารหลักฐาน ว21 Word Document ขนาดไฟล์ 34.19 KB 48282
แบบคำขอประเมินวิทยฐานะ ว21 ตัวอย่าง Word Document ขนาดไฟล์ 25.34 KB 48474
แบบบันทึกข้อความ ขอรับประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2560-2562 เพื่อขอมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.11 KB 48269
แบบสำรวจวิทยฐานะ ครู Word Document ขนาดไฟล์ 34.14 KB 48311
บันทึกข้อความ ขอเปลี่ยนเวรรักษาการณ์การปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.22 KB 48524
แบบบันทึกข้อความสรุปโครงการ (PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.92 KB 48302
แบบบันทึกข้อความสรุปโครงการ (Word) Word Document ขนาดไฟล์ 45.11 KB 48319
Pay in ค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 48153
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ งปม 65( ใบตัดแผน ) PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.22 KB 48196
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ งปม 65 ( ใบตัดแผน ) Word Word Document ขนาดไฟล์ 72.8 KB 48298
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ (PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 261.79 KB 48310
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ (Word) Word Document ขนาดไฟล์ 175.21 KB 48233
บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 41.76 KB 48541
บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 48424
ชุดเบิกจ้างเหมารถ Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 48418
ชุดเบิกจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 48488
ชุดเบิกสั่งซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 183.5 KB 48306
งานนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอน
ปฏิทินการนิเทศกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 48321
แบบสรุปการนิเทศกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 101.5 KB 48297
แบบนิเทศการสอนสำหรับผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 48447
แบบตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 48379
ตารางการใช้สื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 39.37 KB 48272
ตารางวิเคราะห์ข้อสอบอัตนัย Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 48908
ตารางสรุปเทคนิคการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 39.45 KB 48318
บันทึกข้อความ-สรุปผลการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 45.66 KB 48355
บันทึกข้อความสรุปผลการนิเทศสำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 101.5 KB 48388
แบบสรุปวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 41.83 KB 48451
วัดแวว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.64 KB 48415
ปกวิเคราะห์ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 3.66 MB 48500
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 172 KB 48755
คำนิยม Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 48118
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 3.86 MB 48187
แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 48761
แบบรายงานการอบรม ประชุม สัมมนา
แบบรายงานการอบรม ประชุม สัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 48292
การประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR)
แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 48162
แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 4.62 MB 48490