กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวราภรณ์ บุญศรี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวศรีรัตน์ บัวทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสถาพร ดรทะนัย
ครูชำนาญการ

นายสุเมธ วรรณหัด
ครู

นายวิบูลย์ เที่ยงธรรม
ครู

นางสาววรวลัญช์ เด็ดแก้ว
ครู

นางสาวบุษบา นามแสง
ครู