กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเชิดชัย มูลสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวการเกด บุญชู
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเฉลียว มูลสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฎฐนันท์ นิลพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสิริยากร ฉายสุริยะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางภูริตา เบาเนิด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทัศนีย์ หวังประโยชน์
ครูชำนาญการ

นายเมธา มูลมา
ครู

นางสาวชลธิชา แป้นเชื้อ
ครู

นางสาวชิดชนก ไชยยะ
ครูชำนาญการ

นางสาวอรวรรณ ไชยชาติ
ครู

นางสาวอัฐอรวี อ่ำบางกระทุ่ม
ครู

นางวิมัณฑนา หงษ์พานิช
ครู

วรรณชนะ ปรากฏผล
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : wanchana.prak@dsp.ac.th