กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนภวรรณ อดทน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายชัยยา แอนดริส
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวช่อทิพย์ จัตริ
ครู

นางสาวนัทดาภรณ์ มรรคเนมี
ครู

นายเสกสรร โชคเชี่ยวชาญ
ครูอัตราจ้าง

Mr.Hans Tabi Ashu
ครูต่างชาติ

Mr. JOHN P. SANTOS
ครูต่างชาติ