กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางวัชรี อำพันหอม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสุภาวดี ปิยวรางกูร
ครูชำนาญการ

นางสาวศุภัตรา นนท์คำวงศ์
ครูชำนาญการ

นางสาววรรณิภา ภูไทย
ครู

นางสาวรักษ์นรินทร์ เผือกรักษ์
ครู

นายธีระวัฒน์ เวียงนาค
ครู

นายอรณา สุปิน
ครู

นางสาวนฤมล มหมัด
พนักงานราชการ

นายชาลี ไวยกูล
ครูสอนศาสนาอิสลาม

นายไพฑูรย์ ผลเจริญ
ครูสอนศาสนาอิสลาม