กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

นายพัชรินทร์ อยู่สิงห์โต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายธงชัย ฟุ้งเฟื่อง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิชยา ขันตีเรือง
ครูชำนาญการ