คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายอานนท์ คล้ายคลึง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภาดา โพธิ์เอี่ยม
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายคณาธิป เสนาะล้ำ
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปรมา วันหมัด
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขนิษฐา อุหมัด
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจินดารัตน์ พุ่มขุน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติพร เจนขบวน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววราภรณ์ มูนิคม
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวตวงทรัพย์ พรธนศิริกัญญา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกพร ค้ำชู
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสถิติ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราภา จันทร์ดารา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสถิติ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาวดี ริดเต็ม
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสถิติ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภาวิดา เพศสุวรรณ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธาสินี สุกรรม
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประณิตา ผ่าผล
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันท์นภัส บูรณะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายรชานนท์ เลาะผู้ดี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยะธิดา ทองสุข
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติภัชณ ทองมั่น
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายจิตรกร ทำนุ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลธิชา หาชื่น
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดุจเดือน ศรีตะวัน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทร์วลัย อินทร์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริกานต์ พรรณมาตย์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหทัยรัตน์ เกียรติโภชน์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประสานงาน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลทิพย์ กระแสงสิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประสานงาน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลชนก สมาน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประสานงาน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดารัตน์ หอมจันทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเอกสาร
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววนารัตน์ ฉิมพานัง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายเอกสาร
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณิภา ช่างปลูก
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายเอกสาร
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิวรรธน์ ยางธิสาร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายเจษฎา แซ่ลี้
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ชื่อ-นามสกุล : นายชานนท์ ศิริยามัน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเีรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิรภิญญา บุญมานาง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปาณิสรา เหล่าก้อนคำ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัลยกร เสมอถุง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยรักษ์ เตชะประเสริฐกุล
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1